loosening - Traducere în română - exemple în engleză | Reverso Context

Vccl pierdere în greutate. Hotărârea nr. 545/2017

Laurel slabire ms,

Valoarea finală a contractului, respectiv prețul produselor furnizate, al serviciilor prestate și lucrărilor executate, plătibile furnizorului de către achizitor, va fi valoarea rezultată în baza tuturor devizelor și a proceselor de recepție finală, ca urmare a situațiilor din teren cu privire la produsele real furnizate și serviciile și lucrările real executate, dar nu va putea depăși valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați.

Durata contractului 6.

vccl pierdere în greutate

Contractul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părți și produce efecte juridice până la îndeplinirea integrală și corespunzătoare a obligațiilor de către ambele părți, iar contractul operează valabil între părți potrivit legii și documentelor ce fac parte integrantă din prezentul contract, de la data intrării sale în vigoare și până la epuizarea convențională sau legală a oricărui efect pe care îl produce.

Durata contractului se va decala corespunzător cu numărul de zile, atunci când intervine orice fel de sistare comunicată sau orice alt motiv aprobat între părțile contractante.

Hotărârea nr. 545/2017

Executarea contractului 7. Furnizorul are dreptul de finalizare în avans. Documentele contractului i.

Program de slabit/pierdere in greutate - Idei principale Dieta Mea Revent - Elsa Caragia

Anexa 1 - Caietul de sarcini; ii. Anexa 2 - Propunerea tehnică; iii.

vccl pierdere în greutate

Anexa 3 - Propunerea financiară; iv. Proces-verbal de negociere al Comisiei de negociere si vccl pierdere în greutate v. Obligațiile principale ale furnizorului 9. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Persoanele implicate în această întâlnire vor fi: i.

vccl pierdere în greutate

Obligațiile principale ale achizitorului Sancțiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligațiilor Dobânda legală penalizatoare se aplică pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligațiilor. Garanția de bună execuție a contractului Perioada de valabilitate a garanției de bună execuție va fi egală cu durata contractului, la care se adaugă perioada de garanție 36 luni.

vccl pierdere în greutate

Anterior vccl pierdere în greutate unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. Modalități de plată Imediat după ce achizitorul își onorează obligațiile, furnizorul va relua livrarea produselor și prestarea serviciilor, în cel mai scurt timp posibil, dar nu mai târziu de 2 zile de la onorarea obligațiilor de către achizitor.

vccl pierdere în greutate

Recepție, inspecții, teste și verificări Ambalare și marcare Livrarea și documentele care însoțesc produsele